VOORWAARDEN

Blacklist Creative Ltd is een bedrijf opgericht in Engeland en Wales, met geregistreerd nummer 9830150. Het geregistreerde kantoor is 21 Berners Street, Londen, W1T 3LP.

Deze algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden") zijn van toepassing op aanvragen voor programma's die zijn geproduceerd door Blacklist Creative Ltd ("Programma's") via een online aanvraagformulier ("Aanvraagformulier").

In deze Algemene voorwaarden verwijst “wij/ons/onze” naar Blacklist Creative Ltd en haar rechtverkrijgenden, licentiehouders en/of gelieerde ondernemingen en, waar van toepassing, naar elke onderaannemer die is ingeschakeld door Blacklist Creative Ltd (“Onderaannemer(s)”). “U/uw” verwijst naar aanvragers van een Programma en gebruikers van het Aanvraagformulier. Uw toegang tot het aanmeldingsproces en/of het gebruik van het aanvraagformulier is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en uw aanmelding voor een programma en/of het gebruik van het aanvraagformulier betekent volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden moeten worden gelezen in samenhang met het privacybeleid voor aanvragers en bijdragers (“privacybeleid”), dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden (of een deel ervan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen die zijn aangebracht voordat uw aanvraag wordt verwijderd, worden geacht te zijn geaccepteerd, tenzij u ons schriftelijk anders informeert.

 

1. DISCLAIMER

1.1 Het programma is gemaakt in opdracht van Cartoon Network (Warner Media)

1.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige website of platform waarnaar u linkt vanuit het Aanvraagformulier.

1.3  Het indienen van een aanvraag en/of het registreren en indienen van persoonlijke gegevens geeft u geen wettelijke rechten of legt ons geen verplichting op om u te casten als bijdrager aan een van onze Programma's of om dergelijke Programma's te produceren of door te geven. Alle beslissingen met betrekking tot succesvolle aanvragen worden naar eigen goeddunken genomen.

1.4  Vanwege het grote aantal aanvragen en registraties dat we ontvangen, accepteert u dat we niet op elke ingediende aanvraag zullen reageren of reageren.

1.5 Het show- en inzendingsproces wordt beheerd door medewerkers van Blacklist Creative Ltd, die gespecialiseerd zijn in en regelmatig kinderprogramma's en webinhoud maken voor Cartoon Network, en we willen je verzekeren dat alle informatie die je verstrekt alleen door het team zal worden gebruikt bij Blacklist Creative. Zodra een shortlist van kandidaten is gemaakt, zal het personeel van Cartoon Network helpen bij het selecteren van de definitieve deelnemerslijst op basis van geografische mix, beschikbaarheid en andere factoren.

1.6  Hoewel we redelijke zorg hebben besteed om ervoor te zorgen dat de informatie die door ons op het Aanvraagformulier is geplaatst juist is, is dergelijk materiaal gemaakt op een "as is"-basis en Blacklist Creative Ltd geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijk materiaal, noch garanderen wij dat het Aanvraagformulier (of de inhoud ervan) ononderbroken en in volledig werkende staat beschikbaar zal zijn. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige technische storing, storing van of enig ander probleem met een computernetwerk, systeem, server, provider, telefoniesysteem of anderszins die ertoe kan leiden dat een applicatie of registratie niet correct wordt ontvangen of ingesteld. We kunnen te allen tijde uw aanvraag opschorten, verwijderen of beëindigen en/of de toegang voor gebruikers van het aanvraagformulier beperken als we (naar eigen goeddunken) van mening zijn dat uw aanvraag op enigerlei wijze ongepast of aanstootgevend is geweest of dat er enige misbruik of misbruik van het sollicitatieproces of het aanvraagformulier.

1,7  U erkent dat het aanvraagformulier tijdelijk en zonder kennisgeving kan worden opgeschort in het geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie of andere redenen buiten de redelijke controle van Blacklist Creative Ltd.    

1.8  Noch Blacklist Creative Ltd, noch enige van haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolg-, indirecte of punitieve schade of schade die voortvloeit uit uw toepassing of het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, het sollicitatieformulier.

1.9  Alleen sollicitaties van  ouders/voogden van kinderen die in het VK en Ierland wonen, kunnen in aanmerking komen voor deelname aan het programma.

 

2. UW GEGEVENS

2.1 U stemt ermee in wanneer u zich aanmeldt voor het Programma om waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie over uzelf en uw kind(eren) te verstrekken op het Aanvraagformulier (“Registratiegegevens”).

2.2  Tenzij u bij het invullen van uw aanmelding hebt ingestemd met het bewaren van uw aanmelding, verwijderen wij uw aanmelding binnen 60 (zestig) dagen na de eerste verzending van de laatste aflevering van de reeks programma's waarvoor u zich heeft aangemeld.

2.3  Wanneer u zich registreert, moet u uw echte naam en alle andere details verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig of ongepast is of als we gegronde redenen hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig of ongepast is, hebben we het recht om uw aanvraag op te schorten, te beëindigen of te verwijderen.

2.4  U stemt ermee in om (i) niemand anders uw applicatie te laten openen, maken, wijzigen of verwijderen zonder uw toestemming, en ons op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van ongeoorloofde toegang tot uw applicatie; (ii) de applicatie van iemand anders openen, maken, wijzigen of verwijderen zonder hun toestemming.

 

3. SERVICEVOORWAARDEN

Het Aanvraagformulier en de inhoud ervan zijn eigendom van Blacklist Creative Ltd. Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, inclusief handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen en auteursrechten, in het Aanvraagformulier en alle materiaal of informatie in of gedownload van het Aanvraagformulier zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Blacklist Creative Ltd of een van haar gelieerde ondernemingen, behalve waar vermeld als beperkt of gekwalificeerd en/of toegeschreven aan andere partijen of personen. Er worden geen rechten van welke aard dan ook gelicentieerd of toegewezen of gaan anderszins over op een aanvrager of persoon die toegang heeft tot het Aanvraagformulier. Het voorgaande is niet van toepassing op Materiaal dat het onderwerp is van Clausule 5 hieronder. Geen enkel deel van het aanvraagformulier mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gekopieerd, gedistribueerd, verkocht, gepubliceerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Blacklist Creative Ltd.    

 

4. INDIENING VAN MATERIAAL ALS ONDERDEEL VAN DE AANVRAAG

4.1 U behoudt het auteursrecht op al het door u ingediende materiaal, in welke vorm dan ook, inclusief maar niet beperkt tot geschreven materiaal, recepten en foto's, ("Materiaal"), maar we hebben het recht om het Materiaal te gebruiken in overeenstemming met de hieronder verleende Rechten zonder het verkrijgen van verdere toestemming of het doen van enige betaling aan u. We kunnen materiaal verwijderen als we ons bewust zijn van of worden gewaarschuwd voor of vermoeden van een schending van het auteursrecht of andere eigendomsrechten, onverminderd eventuele andere rechten of rechtsmiddelen die we kunnen hebben.

4.2 Door materiaal in te dienen, verleent u ons hierbij een royaltyvrije licentie voor de volledige periode van auteursrecht en daarna voor zover mogelijk, voor altijd, om dergelijk materiaal kosteloos en in elk medium voor iedereen te kopiëren, aan te passen, te bewerken en te reproduceren. doeleinden die verband houden met de selectie van medewerkers aan het Programma (inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen, aggregeren en openbaar maken aan derden van algemene demografische informatie over toepassingen voor het Programma), en anderszins om het Materiaal te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid en voor dergelijke doeleinden gaat u ermee akkoord onherroepelijk afstand te doen van alle morele rechten van welke aard dan ook op het Materiaal. De rechten die u onder dit kopje hebt verleend, worden hierna gezamenlijk de “Rechten” genoemd.

4.3 Bij het indienen van Materiaal garandeert en verbindt u zich ertoe dat het Materiaal dat u verstrekt:

(i) echt en nauwkeurig en origineel voor u is, niet ten onrechte aan iemand anders wordt toegeschreven, niet is gekopieerd of gereproduceerd van enige gepubliceerde bron, tastbaar of elektronisch en geen inbreuk maakt op het auteursrecht of enig ander recht van een derde partij; en

(ii) niet lasterlijk, godslasterlijk, obsceen of in minachting van de rechtbank is, en geen contract, vertrouwelijkheidsplicht of recht op privacy of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt;

4.4 Verder garandeert en verbindt u zich ertoe dat u volledig gerechtigd bent om de Rechten aan ons te verlenen en voor dat doel hebt u toestemming verkregen van personen die eigendomsrechten, morele of intellectuele eigendomsrechten op het Materiaal (of een van de samenstellende elementen).

4.5 Wij zijn niet verplicht om het Materiaal te gebruiken, te publiceren of te exploiteren in welk medium of op welke website dan ook.    

 

5. VRIJWARING

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor uw handelen of nalaten, en u stemt ermee in door een aanvraag in te dienen om ons, onze werknemers, functionarissen, agenten en aannemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle acties, procedures, rechtszaken, vorderingen, eisen en kosten (op een op basis van volledige schadevergoeding) die tegen ons is ingediend of ingediend door een persoon die voortvloeit uit of als gevolg van dergelijke acties of nalatigheden, en van en tegen enige schade, verlies, kosten of onkosten die door ons worden geleden of gemaakt als een direct of indirect gevolg daarvan, inclusief in verband met enig Materiaal dat u indient als onderdeel van uw aanvraag. U stemt ermee in dat we autoriteiten en wetshandhavingsinstanties op de hoogte kunnen stellen van en/of samenwerken met uw activiteiten in verband met onze programma's, inclusief het verstrekken van alle informatie die door ons wordt bewaard, inclusief uw persoonlijke of andere gegevens, aan deze autoriteiten en wetshandhavingsinstanties.

 

6. PRIVACYBELEID

Raadpleeg ons afzonderlijke privacybeleid voor aanvragers en bijdragers voor meer informatie over hoe uw persoonlijke informatie door ons wordt opgeslagen en gebruikt. .

 

7.DIVERSEN

7.1 Als we besluiten om enig recht dat we op een bepaald moment tegen u hebben niet uit te oefenen of af te dwingen, dan weerhoudt dit ons er niet van om later te beslissen om dat recht uit te oefenen of af te dwingen.

7.2 Als een deel van deze Algemene voorwaarden door een rechtbank of regelgevende instantie onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dat deel, indien vereist, verwijderd en blijven de overige delen van de Algemene voorwaarden afdwingbaar.

7.3 Deze Algemene Voorwaarden scheppen of leiden geen rechten af die afdwingbaar zijn door een persoon die er geen partij bij is.

7.4 Deze algemene voorwaarden worden exclusief beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

 

8 . NEEM CONTACT OP

Als u op enig moment problemen, zorgen of klachten heeft over de applicatiewebsite, kunt u ons een e-mail sturen op contact@blacklistcreative.com. We zullen redelijke inspanningen leveren om uw vraag of klacht zo snel mogelijk te beantwoorden of uw probleem op te lossen.